Suntion ydinosaamiskuvaus

 

Tausta

Tässä dokumentissa kuvataan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suntion ammattikunnalle ominaista, koko työuran aikaista ydinosaamista. Kaikkien suntioiden osaaminen ei ole samanlaista, sillä kunkin yksilöllinen osaaminen muodostuu omanlaisekseen koulutuksen, työtehtävien, tehtäväkuvauksen, toimintaympäristön ja työn tavoitteiden pohjalta. Ydinosaaminen koostuu tiedoista, taidoista ja kyvyistä, joita hyödynnetään, sovelletaan ja kehitetään työn ammatillisissa konteksteissa.

Ydinosaamisen käsitteistä

Ydinosaamisen kuvaamisessa on käytetty termejä osaaminen, taito ja ammatillinen kyky. Osaaminen on näistä käsitteistä laajin ja tarkoittaa tiedon ja taidon hallintaa, soveltamista, hyödyntämistä ja kehittämistä sekä tunteiden ja asenteiden tiedostamista.

Taito kuvaa sitä, miten osaaminen ilmenee käytännössä. Taidoista yksi esimerkki ovat itsesäätelytaidot, jotka mahdollistavat tietoisen, tilanteenmukaisen toiminnan.

Ammatilliset kyvyt tarkoittavat yleistettyä käsitystä ammatissa tarvittavista ominaisuuksista, asenteista ja kyvykkyyksistä, joita osaamisen syntyminen edellyttää ja jotka mahdollistavat osaamisen kehittymisen. Lisäksi tarvitaan kykyä itsereflektioon, joka mahdollistaa oman toiminnan arvioinnin. Itsereflektioon kuuluu esimerkiksi omien asenteiden, käsitysten tai näkemysten tiedostaminen.

Ydinosaaminen kehittyy tutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä työelämässä ja täydennyskoulutuksessa. Ydinosaamiskuvausta käytetään esimerkiksi

 • opiskeluaikana oman ammatillisen identiteetin sekä ammatin kokonaiskuvan muodostamisessa
 • työuran aikana esimerkiksi ammatillisen identiteetin ja oman kehittymisen peilinä sekä esihenkilötyössä kehityskeskustelujen, osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin osana
 • kirkon ammattien esittelemisessä muun muassa verkostoyhteistyössä
 • koulutuksen kehittämisessä.

Kirkko hengellisenä yhteisönä ja suntion tehtävä

Seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat varmistaa kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtävissä tarvittavan osaamisen asettamalla virkaan tai tehtävään valittavista etusijalle sellaiset henkilöt, joilla on tehtävään soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto. Erityisesti suntion tehtävään sopiva tutkinto on

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto, seurakuntapalvelun osaamisala (suntio)150 osaamispistettä (osp). Se tuottaa osaamista kirkon tai seurakunnan tilan valmisteluun jumalanpalvelusta ja kirkollisia toimituksia varten, tilojen käyttäjien opastamiseen sekä käytännön edellytysten luomiseen seurakunnan tiloissa tapahtuvalle hengelliselle toiminnalle. Lisäksi tutkinto tuottaa osaamista tilojen siisteyden ja turvallisuuden sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ja irtaimiston valvonta- ja hoitovelvoitteisiin. 

Suntion ammatin ydinosaamiseen kuuluu kirkon mission, kirkon perustehtävän, hengellisyyden tiedostaminen ja kirkollisten toimitusten merkityksen ymmärtäminen. Kirkon missio on kirkon työn perusta ja pohja, josta myös suntion tehtävä saa sisältönsä ja perustelunsa. Kirkon missiolla tarkoitetaan Jumalan työtä tässä maailmassa. Kirkko toteuttaa missiota kohtaamalla, kutsumalla, palvelemalla ja kertomalla hyvästä sanomasta. Kirkko on hengellisen perustehtävänsä mukaan arvoyhteisö, jonka ytimessä on usko Jumalaan, rakkaus lähimmäiseen sekä vastuu luomakuntaa kohtaan.

Suntio ottaa vastaan seurakunnan tilaisuuksiin tulijoita arjessa ja juhlassa sekä kohtaa niin iloa kuin suruakin. Suntio ymmärtää ja arvostaa työssään elämän moninaisuutta.

Suntion työhön kuuluu tehtävänkuvauksen mukaan tilojen valmistelu jumalanpalveluksia, kasteita, avioliittoon vihkimisiä tai hautaan siunaamisia varten. Suntio pitää yllä tilojen fyysistä turvallisuutta sekä edistää tilojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä sosiaalista ja henkistä turvallisuutta. Suntio hoitaa ja vaalii kirkon tiloja ja alueita sekä tiedostaa niiden ja niihin liittyvien kirkollisten tekstiilien, esineistön ja taiteen kulttuurihistorialliset arvot.

Suntion työssä tarvitaan kirkon arvojen tuntemista ja sitoutumista sen mukaiseen toimintaan. Suhde Jumalaan on sekä voimanlähde että työn uskottavuuden edellytys. Kirkolla on uskonnollisena yhteisönä oikeus ja velvollisuus vaalia omia tulkintojaan maailmasta, ihmisestä ja todellisuuden luonteesta.

Tämän perusteella sen työntekijöiltä, kuten suntioilta, odotetaan sitoutumista kirkon hengelliseen perustehtävään, arvoihin ja uskontulkintoihin. Hengellisen elämän hoitaminen, kuten Raamatun lukeminen, rukous ja osallisuus seurakunnan yhteisestä messusta, ovat suntion työn keskeistä sisältöä ja myös henkilökohtaista uskon hoitamista.

 

Suntion ydinosaaminen

A) Suntion tehtäväosaaminen B) Vuorovaikutusosaaminen
 C) Teologinen- ja arvo-osaaminen
 D) Toimintaympäristö- ja yhteisöosaaminen
 E) Työelämä- ja kehittämisosaaminen Kirkon missio

Suntion ydinosaaminen muodostuu suntion ammatillisesta ydinosaamisesta ja kirkon ammattien yhteisestä ydinosaamisesta.

Ammatillinen ydinosaaminen kuvaa ammatin ydintä, joka erottaa sen muista ammateista. Sen osa-alueet ovat teologinen ja arvo-osaaminen, vuorovaikutusosaaminen, toimintaympäristö- ja yhteisöosaaminen, työelämä- ja kehittämisosaaminen sekä suntion tehtäväosaaminen.

Kirkon ammattien yhteinen ydinosaaminen yhdistää kirkon eri ammatteja ja kuvaa osaamista, jota tarvitaan erityisesti hengellisessä työssä. Vuorovaikutusosaaminen, toimintaympäristö- ja yhteisöosaaminen, työelämä- ja kehittämisosaaminen sekä teologinen ja arvo-osaaminen ovat tärkeitä suntion ammatille, ja niiden sisällöissä on paljon yhteistä myös muiden kirkon ammattien kanssa.

A) Suntion tehtäväosaaminen B) Vuorovaikutusosaaminen
 C) Teologinen- ja arvo-osaaminen
 D) Toimintaympäristö- ja yhteisöosaaminen
 E) Työelämä- ja kehittämisosaaminen Kirkon missio
 

A) Suntion tehtäväosaaminen

Suntio on asiakaspalvelutyön ammattilainen, joka työtehtäviensä mukaisesti huolehtii seurakunnan kiinteistöistä, hautausmaista ja vastaa niissä järjestettävien tilaisuuksien käytännön järjestelyistä. Suntio hallitsee kirkollisen esineistön ja tekstiilien käytön ja hoidon. Suntiolla on tietoa ja taitoa perehdyttää seurakunnan tilojen käyttäjät ja muut sidosryhmät tilojen fyysisesti ja henkisesti turvalliseen käyttöön. Suntio tarvitsee digitaalista osaamista, joka vastaa seurakunnan uudistuvan toiminnan tarpeita. Suntio vaalii seurakunnan tilojen ja ulkoalueiden kulttuurihistoriallisen perinnön säilymistä sekä edistää niiden monimuotoista käyttöä.A1) Jumalanpalveluselämän osaaminen edellyttää

 • kykyä hahmottaa messun/jumalanpalveluksen eri vaiheet ja ymmärtää niiden merkitys
 • kykyä suhteuttaa omat tehtävät ja vastuu messun/jumalanpalveluksen sujuvaan toteutumiseen
 • taitoa jäsentää jumalanpalveluselämään kuuluvien tilaisuuksien luonnetta ja tilan valmistelua suhteessa kirkkovuoteen (alttari, liturgiset värit, tilaisuuksien kulun vaihtelut jne.)
 • taitoa valmistella messuun/jumalanpalvelukseen ja ehtoolliseen liittyvät käytännön järjestelyt
 • taitoa kohdata kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti messuun/jumalanpalvelukseen osallistuvia
 • taitoa ohjata ja neuvoa jumalanpalvelusavustajia ja osallistujia messun/jumalanpalveluksen käytänteisiin.

A2) Kirkollisten toimitusten (kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, rippi ja hautaan siunaaminen sekä erilaiset vihkimykset) osaaminen edellyttää

 • taitoa hahmottaa kirkollisen toimituksen eri vaiheet ja ymmärtää niiden merkitys kirkollisen toimituksen kokonaisuudessa
 • taitoa valmistella ja toimia toimitusten vaiheiden mukaisesti
 • taitoa seurata toimituksen kokonaisuuden kulkua
 • taitoa suhteuttaa omat tehtävät ja vastuu toimituksen sujuvaan toteutumiseen
 • taitoa kohdata kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti toimituksiin osallistuvia
 • taitoa ohjata ja neuvoa osallistujia toimitusten käytänteisiin ja tehtäviin
 • kykyä tunnistaa toimituksiin osallistuvien tunteisiin ja asenteisiin vaikuttavia tekijöitä
 • taitoa vaikuttaa toimitusten ilmapiiriin
 • taitoa toimia erityisryhmien tarpeiden mukaisesti
 • taitoa perehdyttää uudet ja vierailevat työntekijät, työelämässä oppijat ja harjoittelijat kirkollisten toimitusten valmisteluun ja seurakunnan käytänteisiin

A3) Esittely- ja opastusosaaminen edellyttää

 • taitoa kertoa kirkollisten toimitusten ja messun merkityksestä sekä käytänteistä
 • taitoa kertoa kirkkovuoden ja juhlapyhien merkityksestä sekä käytännöistä
 • taitoa kertoa hautausmaiden, kirkkotilan, kirkollisen esineistön, tekstiilien ja symbolien merkityksestä sekä historiasta
 • taitoa perehdyttää seurakunnan tiloihin ja niiden käyttöön sekä jumalanpalveluselämään (esimerkiksi uudet työntekijät, vapaaehtoiset, työelämässä oppijat ja harjoittelijat sekä tiloja käyttävät yhteisöt ja yksityishenkilöt).

A4) Digitaalinen osaaminen edellyttää

 • taitoa käyttää striimaus- ja digitaalisia laitteistoja
 • taitoa käyttää digitaalisia sovelluksia, ohjelmistoja ja järjestelmiä (esimerkiksi tilavarauksiin, lämmitykseen, äänentoistoon, valaistukseen, ovilukitukseen, kulun- ja kameravalvontaan ja videoprojisointiin)
 • taitoa opastaa ja perehdyttää uudet ja vierailevat työntekijät, vapaaehtoiset sekä työelämässä oppijat ja harjoittelijat seurakunnan digitaalisiin laitteisiin, ohjelmistoihin ja järjestelmiin ja niiden käyttöön
 • taitoa opastaa tilaisuuksiin osallistujia digitaalisten laitteiden käytössä
 • taitoa osallistua seurakunnan digitaalisen sisällöntuotannon suunnitteluun ja toteutukseen erityisesti teknisestä tai laitteiden käyttämisen näkökulmasta, esimerkiksi striimatut sekä radio- ja TV-jumalanpalvelukset.

A5) Kirkollisen esineistön ja tekstiilien osaaminen edellyttää

 • kykyä tunnistaa kirkkotilan ja sen kirkollisen esineistön sekä tekstiilien kulttuurihistoriallinen arvo ja merkitys
 • taitoa käyttää ja hoitaa kirkollista esineistöä ja tekstiilejä sekä arvioida toistuvien asiantuntijapalveluiden tarvetta
 • taitoa kartoittaa, arvioida ja dokumentoida kirkollisen esineistön ja tekstiilien kuntoa sekä kunnostus- ja konservointitarvetta
 • taitoa osallistua kirkollisen esineistön ja tekstiilien kunnossapitosuunnitelman laatimiseen
 • taitoa käyttää ja edistää kirkollisen esineistön ja tekstiilien oikeita käsittely- ja säilytystapoja.

A6) Rakennusten ja kiinteistönhoidon osaaminen edellyttää

 • kykyä tunnistaa kiinteistöjen (rakennusten, ympäristöjen, hautausmaiden) kulttuurihistoriallinen arvo ja merkitys
 • taitoa osallistua kiinteistöjen (rakennusten, ympäristöjen, hautausmaiden) kunnossapito- ja hoitosuunnitelmien laatimiseen
 • taitoa arvioida kiinteistönhoidon asiantuntijapalveluiden tarvetta
 • taitoa osallistua rakennusten ja niiden irtaimiston kunnossapitoon, hoitoon ja puhtaanapitoon
 • taitoa osallistua hautausmaiden, piha- ja viheralueiden hoitoon ja kunnossapitoon
 • taitoa arvioida ja kehittää rakennusten, piha-alueiden ja hautausmaiden saavutettavuutta, esteettömyyttä ja turvallisuutta
 • taitoa suhteuttaa tilojen käyttäjien tarpeet ja toiveet kirkko- ja seurakuntatilojen erityisluonteeseen ja käyttöperiaatteisiin.

A7) Turvallisuusosaaminen edellyttää

 • taitoa hyödyntää turvallisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittämisessä asiakaspalautetta sekä säädöksiä ja toimintaa sääteleviä asiakirjoja ja ohjeistuksia
 • taitoa kehittää tiloja, jotka osallistujat ja paikallaolijat kokevat fyysisesti ja psyykkisesti turvallisiksi
 • taitoa arvioida rakennusten, tilojen, piha- ja hautausmaa-alueiden turvallisuus- ja pelastussuunnitelman ajantasaisuutta, havaita turvallisuusriskejä sekä ylläpitää pelastusvälineistön toimivuutta
 • taitoa kehittää turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa sekä poikkeustilanteiden toimintaohjeita
 • kykyä ennakoida ja varautua poikkeustilanteisiin
 • taitoa toimia kriisi- ja poikkeustilanteissa suunnitelmallisesti
 • taitoa havaita ja ennaltaehkäistä syrjintää, häirintää ja ulkopuolisuutta seurakunnan tilaisuuksissa
 • taitoa toimia tilaisuuksien osallistujamäärän sekä järjestyksen- ja turvallisuuden valvojana
 • taitoa opastaa tilojen käyttäjiä turvallisuusohjeisiin ja -osaamiseen
 • taitoa ylläpitää hygienia-, ensiapu- ja alkusammutusosaamistaan.

A8) Ravitsemus- ja ruokapalvelutehtävien osaaminen edellyttää

 • taitoa toimia pienimuotoisissa ruokapalvelutehtävissä ruoanvalmistuksen ja -säilytyksen hygieniaohjeistuksen mukaisesti esimerkiksi kirkko- ja kokouskahvien esille laittamisessa tai tarjoilussa
 • taitoa hankkia pienimuotoisten tilaisuuksien elintarvikkeet tai tilata ruokapalveluita ottaen huomioon erityisruokavaliot
 • taitoa perehdyttää ruokapalvelussa toimivat vapaaehtoiset hygieniaohjeistuksiin, laitteisiin sekä turvallisuusohjeisiin.

B) Vuorovaikutusosaaminen

Vuorovaikutusosaaminen edellyttää suntiolta herkkyyttä ja kykyä kohdata erilaisia ihmisiä sekä kykyä reagoida työn eri tilanteisiin ammatillisesti. Suntion työssä ohjausosaamisella on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi merkitys, esimerkiksi vastuutehtävissä toimivien seurakuntalaisten ja muiden vapaaehtoisten ohjaaminen.B1) Dialoginen vuorovaikutusosaaminen edellyttää

 • taitoa kuunnella läsnäolevasti ja sensitiivisesti
 • taitoa ilmaista itseään selkeästi eri tilanteissa
 • taitoa kohdata hienotunteisesti eri elämäntilanteissa olevia
 • taitoa ymmärtää ja arvostaa elämän monimuotoisuutta
 • kyky tiedostaa omat tunteensa ja asenteensa vuorovaikutustilanteissa
 • kykyä suhteuttaa oma katsomus ihmisten kysymyksiin tai kommentteihin
 • kykyä reagoida ja toimia ammatillisesti tilanteenmukaisella tavalla erilaisissa vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa.

B2) Digitaalinen viestintäosaaminen edellyttää

 • taitoa käyttää digitaalista informaatiota tietoturvallisesti
 • kykyä tuottaa erilaisia digitaalisia sisältöjä
 • kykyä hyödyntää sosiaalista mediaa työssään
 • kykyä arvioida ja kehittää digitaalista ja audiovisuaalista saavutettavuutta ja esteettömyyttä seurakunnan tiloissa
 • kykyä tiedostaa digiosaamisensa vahvuudet ja kehittämistarpeet
 • kykyä hankkia uutta digiosaamista sekä ohjausta digilaitteistojen ja järjestelmien käyttöön.

B3) Ohjaus- ja pedagoginen osaaminen edellyttää

 • taitoa toimia työpaikkaohjaajana koulutussopimus- tai oppisopimusopiskelijalle, harjoittelijalle tai työelämässä tutustumisjaksolla (TET) olevalle nuorelle sekä perehdyttää uusia työntekijöitä
 • taitoa koordinoida, perehdyttää, ohjata ja kouluttaa seurakunnan vastuutehtävissä toimivia sekä muita vapaaehtoistoimijoita
 • kykyä suhteuttaa esiteltävä sisältö osallistujien, ryhmän tai asiakkaan kiinnostuksen kohteisiin
 • taitoa esitellä esimerkiksi kirkkotiloja, kirkollista esineistöä ja hautausmaita varhaiskasvatus- tai kouluikäisten ryhmille.

B4) Palveluneuvonnan osaaminen edellyttää

 • taitoa kohdata kaikenikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia
 • taitoa tunnistaa keskusteluavun tai muun tuen tarve
 • taitoa palveluneuvontaan, esimerkiksi erilaisiin seurakunnan, kunnan tai järjestöjen palveluihin.

C) Teologinen ja arvo-osaaminen

Suntion olennainen työtehtävä on työnkuvansa mukaisesti mahdollistaa ihmisten välistä sekä Jumalan ja ihmisen kohtaamista. Työtehtävässä näkyy kirkon arvojen tunteminen ja sitoutuminen niiden mukaiseen toimintaan. Kysymys on suhteessa olosta Jumalaan, rakkaudesta lähimmäiseen sekä vastuusta luomakuntaa kohtaan. Suntio mahdollistaa ja antaa tilaa uusille ihmisille tulla mukaan seurakunnan toimintaan.

Teologinen osaaminen edellyttää suntiolta jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten merkityksen ymmärtämistä. Työntekijältä edellytetään sitoutumista kirkon hengelliseen perustehtävään, uskoon ja elämään sekä avoimuutta kohdata erilaisia katsomuksia ja vakaumuksia ja uskontoja edustavia ihmisiä.C1) Eettinen ja arvo-osaaminen edellyttää

 • taitoa toimia evankelis-luterilaisen kirkon arvopohjan sekä toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukaisesti
 • taitoa sanoittaa kirkon jäsenyyden merkitystä

C2) Kirkon perustehtävän (missio) mukainen osaaminen edellyttää

 • taitoa kertoa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uskon perusteista
 • kykyä kutsua mukaan seurakunnan tilaisuuksiin
 • taitoa ottaa huomioon erilaisten kristillisten yhteisöjen sekä muiden eri uskontojen ja katsomusten erityispiirteet
 • taitoa ottaa huomioon uskontoihin tai katsomuksiin sitoutumattomuus.

C3) Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten kehittämisosaaminen

 • kykyä tunnistaa seurakunnan jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten toteutuksen kehittämistarpeita
 • taitoa osallistua ja vaikuttaa työyhteisössä seurakunnan jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten käytänteiden kehittymiseen

C4) Kristillisen uskon tulkintaosaaminen edellyttää

 • taitoa sanoittaa kirkon olemusta ja sen hengellisen perustehtävän merkitystä seurakunnan toiminnassa
 • kykyä tunnistaa kirkon uskon perusteiden merkitys omalle työlle
 • kykyä jäsentää ammatti-identiteettinsä ja osaamisensa seurakunnan perustehtävään ja seurakunnan työn kokonaisuuteen.

D) Toimintaympäristö- ja yhteisöosaaminen

Työssä edellytetään muutosten ennakointia, kykyä elää muutoksessa ja toimia monimuotoisissa ja jännitteisissä tilanteissa. Suntiolta edellytetään kykyä toimia verkostoissa sekä erilaisten palveluntuottajien, paikallisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Työ niveltyy yhteistoimintaan toisten seurakuntien ja kirkon organisaatioon liittyvien toimijoiden kanssa. Ympäristöosaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa.D1) Kestävän kehityksen osaaminen edellyttää

 • taitoa tehdä hankintoja suunnitellusti, keskitetysti ja ottamalla huomioon ympäristönsuojelun ja ympäristöarvojen periaatteet
 • taitoa valita toimintatapoja, jotka edistävät kiertotaloutta ja hiilineutraalisuutta
 • taitoa ohjata tilaisuuksiin osallistujia toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, esimerkiksi välttämään ruokahävikkiä ja lajittelemaan jätteet
 • taitoa edistää omalta osaltaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä, esimerkiksi juhlapyhien ja hautauskulttuurin arvot ja perinteet.

D2) Verkosto-osaaminen edellyttää

 • taitoa toimia eri sidosryhmien kanssa
 • taitoa ylläpitää verkostosuhteita huoltoyhtiöiden, yhteistyöyrittäjien sekä palveluntuottajien kanssa
 • kykyä osallistua ammattialan yhteistyöverkostoihin seurakunnassa, rovastikunnassa ja hiippakunnassa

E) Työelämä- ja kehittämisosaaminen

Työssä edellytetään ennakointiosaamista, esimerkiksi alueiden ja kiinteistöjen uudenlaisen käytön ideointia sekä korjaustarpeiden ja hankintojen suunnittelua ja toteutusta.E1) Hallinnon ja talouden osaaminen edellyttää

 • taitoa tunnistaa seurakunnan organisaatiorakenne ja vastuiden jakautuminen
 • taitoa suunnitella hankinnat tarkoituksenmukaisesti ja toimia hankintaohjeistuksen mukaisesti
 • taitoa toimia verkostoituen ja yhteistoiminnallisesti kustannussäästöjen aikaansaamiseksi sekä seurakunnassa että alueen yhteistyökumppaneiden kanssa
 • taitoa arvioida laitteiden korjauspyyntö- tai hankintojen reklamaatioiden tarvetta
 • taitoa ohjata ja arvioida ostopalveluiden tuottajien toimintaa.

E2) Prosessi- ja kehittämisosaaminen edellyttää

 • kykyä koordinoida ja organisoida suntion työn prosesseja ja vaiheita
 • taitoa muokata kehittämisideoita osaksi toimintaa sekä vaiheistaa niitä
 • kykyä käyttää joustavaa ja luovaa ongelmanratkaisukykyä erilaisissa tilanteissa
 • taitoa toimia ja kehittää työtään lainsäädännön, säädösten ja ohjeistusten pohjalta.

E3) Työyhteisö-osaaminen edellyttää

 • taitoa tehdä yhteistyötä yli työala- ja yhteistoimintarajojen
 • taitoa tunnistaa rakennuksiin, tiloihin ja piha-alueisiin tai kirkollisten toimitusten ja messujen valmisteluihin liittyviä tarpeita ja ottaa ne huomioon
 • kykyä toimia työyhteisötaitojen mukaisesti
 • taitoa osallistua ammattitaitonsa pohjalta työyhteisön ja seurakunnan toiminnan kehittämiseen
 • kykyä tunnistaa oman henkisen ja fyysisen työhyvinvoinnin sekä työergonomian tarpeet.